Sarah

Sarah
Photo: Tatiana Chornenkaya @t_chornenkaya
Model: Sarah @sarah_abney Women Management Paris @women_paris
Designer: Chakshyn @chakshyn